รายการ บอคเซีย ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  
รอบสาม    ไม่ระบุ     คู่ที่ 130
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 08:30 .
สนาม
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี